Polityka prywatności

Wchodząc na tę stronę, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz, plików cookies oraz na przetwarzanie twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przez ciebie ze strony internetowej http://hydrom-serwis.com. Zobacz politykę prywatności

Serwis i naprawa

Maszyny Liebherr
Maszyny Volvo
Pompy hydrauliczne
Skrzynie ZF
ZF: mosty napędowe
LPV: pompy hydrauliczne

Części zamienne

Oferujemy części zamienne do różnych marek i typów maszyn.

Warunki sprzedaży >>>

Współpraca

Serdecznie zapraszamy do współpracy

oraz wszystkich pozostałych posiadaczy maszyn - nie tylko budowlanych.

Dojazd

Kliknij w poniższy link, aby sprawdzić jak do nas trafić:
Dębno, ul. Demokracji 15

Warunki sprzedaży

Ustalenia ogólne

 

1) Warunki sprzedaży stanowią integralną część realizacji wszystkich ofert handlowych i usługowych oferowanych przez firmę: Mechanika Maszyn HYDROM Remiliusz Piestrzynski, ul.Demokracji 15, 74-400 Dębno.

 

2) Porozumienia, wprowadzające zmiany do niniejszych warunków, stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Dostawcę.

 

3) Pod pojęciem „Towary" należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej Dostawcy (dalej: towary), będące przedmiotem zamówień złożonych przez Zamawiającego i przyjętych przez Dostawcę do realizacji.

 

4) Jako „towary" należy także rozumieć usługi wykonywane przez Dostawcę, do których niniejsze Warunki Sprzedaży stosuje się odpowiednio.  

 

 

Oferta

 

1) Zamawiający składa zamówienie w sposób wskazany w pkt 2. na podstawie oferty Dostawcy przesłanej w formie pisemnej, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

2) Dostawca podejmuje się realizacji zamówienia przesłanego do jego siedziby w formie pisemnej pocztą, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami zwane zamówieniem następuje na warunkach określonych w ofercie Dostawcy oraz wynikających z postanowień ogólnych warunków sprzedaży. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią intelektualną własność Dostawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.

 

3) Realizacja umowy sprzedaży ze strony Dostawcy polega na przeniesieniu na Zamawiającego własności towaru i jego wydaniu, a ze strony Zamawiającego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar, zgodniez warunkami określonymi na fakturze zakupu oraz ustalonymi pomiędzy Stronami.

 

4) Termin dostawy określony jest przez Dostawcę . Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku siły wyższej o czas jej trwania lub z innych przyczyn niezależnych od Dostawcy - o nowym terminie dostawy Dostawca powiadomi Zamawiającego.  

 

 

Cena i warunki płatności

 

1) Wszystkie ceny należy rozumieć, jako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług.

 

2) Koszty transportu pokrywane są w zależności jak to zostało ustalone.

 

3) Obowiązują warunki płatności uzgodnione w ofercie. Wpłata zaliczki warunkuje rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Dostawcę

 

4) W razie niedotrzymania terminów płatności przez Zamawiającego, naliczane będą odsetki umowne w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki. Jednakże maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

 

5) Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy.

 

6) W przypadku zaległości płatniczych poza uzgodniony termin płatności Dostawca wstrzyma wysyłki towaru do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.

 

7) Dostawca jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Zamawiającego oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Zamawiającego na dowolnie wybrany podmiot.

 

8) Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku nieprzewidzianych zmian w przepisach celnych lub podatkowych, mających wpływ na koszty importu towarów zamówionych.

 

9) Dostawca zastrzega sobie zmianę ceny wyrażonej w PLN w przypadku, gdy średni kurs waluty zmieni się o 2 lub więcej procent od momentu wystawienia oferty.  

 

 

Termin dostawy

 

1) Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Zamawiający i Dostawca pisemnie uzgodnili treść zamówienia.

 

2) Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z towarem opuściła magazyn Dostawcy w uzgodnionym terminie dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.

 

3) Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 30 dni, Dostawca może dowolnie dysponować towarem, a Zamawiający nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta. Jeżeli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków i gdy nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu.

 

4) Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Takie samo prawo przysługuje Zamawiającemu, gdy nie odpowiada mu odbiór w opóźnionym terminie.  

 

 

Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 

1) Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na Zamawiającego w chwili odbioru towaru przez Zamawiającego a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.

 

2) Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, ryzyko powyższe przechodzi na Zamawiającego z dniem postawienia towaru przez Dostawcę do odbioru w siedzibie Dostawcy lub powierzenia towaru przewoźnikowi lub spedytorowi.  

 

 

Zastrzeżenie własności

 

1) Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy (jako towar zastrzeżony) do czasu zapłaty przez Zamawiającego wszystkich należności.

 

2) W przypadku żądania zwrotu towaru, Zamawiający zobowiązany jest do jego zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne wynikłe koszty) do miejsca wskazanego przez Dostawcę, w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania.

 

3) W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca będzie uprawniony do wstrzymania realizacji innych umów zawartych z zamawiającym, a Zamawiający nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji.  

 

 

Gwarancja

 

1) Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

 

2) Gwarancja dotyczy wad powstałych w szczególności wskutek wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania.

 

3) O stwierdzeniu wad towaru należy Dostawcę niezwłocznie powiadomić, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru. Zareklamowany towar należy przesłać do Dostawcy w celu sprawdzenia i dokonania naprawy lub dostarczenia nowego.

 

4) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Dostawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 4 tygodni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu. Termin powyższy może uleć wydłużeniu, jeżeli usunięcie wady lub dostarczenie części jest uzależnione od producenta lub osób trzecich, za które Dostawca nie odpowiada. W takim wypadku Dostawca zawiadomi Zleceniodawcę o nowym terminie przystąpienia do usunięcia wad lub wymiany towaru.

 

5) Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Dostawcy. W przypadku wymiany, okres gwarancji, co do wymienionej części na wolną od wad, biegnie na nowo i wynosi 6 miesięcy. Koszty demontażu, ubezpieczenia oraz ponownego montażu ponosi zamawiający.

 

6) Własność wadliwych wymienionych części przysługuje Dostawcy.

 

7) Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana towaru została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie lub Zamawiającego.

 

8) Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Zamawiającego lub osób trzecich.

 

9) Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek: a) samodzielnego montażu lub naprawy niezgodnej z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi i naprawy przewidzianych przez producenta maszyny. b) niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania, c) nieprawidłowego montażu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, d) działania czynników zewnętrznych, na które Dostawca nie ma wpływu, e) przekroczenia parametrów technicznych przewidzianych przez Dostawcę lub producenta. f) stosowania niewłaściwych mediów.  

 

 

Odpowiedzialność

 

1) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Nie dotyczy to umów zawieranych w ramach sprzedaży konsumenckiej.

 

2) Dostawca może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na oddzielnie uzgodnionych zasadach.

 

3) W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu (np. towaru wolnego od wad lub uszkodzonego wskutek niewłaściwego montażu lub użytkowania) Dostawca obciąża Zamawiającego poniesionymi kosztami.

 

4) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli właściwość towarów dostarczonych w ramach Umowy nie odpowiada założonym przez Zamawiającego oczekiwaniom, choć towar spełnia wymagania określone w umowie.

 

5) Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie przez towary określonych cech ani za przydatność towaru do realizacji zamierzonych przez Zamawiającego celów, chyba że udzielił on Zamawiającemu pisemnego zapewnienia w tym zakresie.

 

6) Roszczenia z tytułu gwarancji nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłacenia faktury w przewidzianym terminie.

 

 

Odpowiedzialność

 

7) Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Dostawcy, lub które Dostawca wyrządził Zamawiającemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych WS lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

8) Dostawca nie ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju.

 

9) Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia.

 

10) W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym towarem, Zamawiający powinien o tym poinformować Dostawcę, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.

 

11) Poza roszczeniami określonymi w niniejszych WS, Zamawiającemu nie przysługują względem Dostawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia.

 

12) W przypadku jeżeli uchybienie terminowi dostawy towarów lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy, będzie następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych WS, w tym, jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Dostawca nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub warunkach w niej określonych.

 

13) Niedotrzymanie przez Dostawcę dodatkowego terminu dostawy towarów lub innego zobowiązania wynikającego z umowy, z przyczyn za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych WS, nie zwalnia zamawiającego z obowiązku wykonania umowy, w tym z obowiązku odbioru towarów, zapłaty ceny lub innych świadczeń.  

 

 

Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

 

1) Dla rozstrzygania wszelkich sporów właściwym jest sąd właściwości ogólnej Dostawcy.

 

2) W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.  

 

 

Postanowienia końcowe

 

1) Uzupełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w nim danych do celów związanych z realizacją oraz rozliczeniem zamówienia.

 

2) Dane osobowe strony, która złożyła zamówienie będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

3) Zamawiający, który złożył zamówienie i dokonał zakupów towarów u Dostawcy ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. 4) Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926).